Sinh tồn ở Hà Nội. Của 1 người – Cho 1,000,000 người