Khi kiếm được tiền, bạn nên sớm cho hết tiền vào tài khoản. Mỗi lần cần tiền, đi rút ngại. Vậy là giữ lại được.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *